ปตท.ได้รับคืนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR

ปตท.ได้รับคืนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR

รายงานข่าวจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้รับแจ้งเรื่องการคืนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในส่วนที่เป็นการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน โดย บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ได้คืนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR จำนวน 390 ล้านหุ้น ที่ยืมไปจาก ปตท. เพื่อจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น OR โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR เพื่อใช้ในกระบวนการรักษาระดับราคาหุ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ปตท. ได้รับแจ้งว่า OR ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 390 ล้านหุ้น ซึ่งผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้ส่งมอบหุ้น OR จำนวน 390 ล้านหุ้น คืนให้แก่ ปตท. เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ OR มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 120,000 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 12,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว หุ้นละ 10 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ใน OR มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,000 ล้านหุ้น คิดเป็น 75% ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ OR