GUNKUL จัดประชุมผู้ถือหุ้น

GUNKUL จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ห้องแกรนด์บอลรูม โดยได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป